Lista aktualności Lista aktualności

„Na pomoc kuropatwom”

      Nadleśnictwo Konstantynowo od 2006 roku realizuje program restytucji kuropatwy (Perdix perdix L.), polegający na odbudowywaniu populacji kuropatw, otoczeniu opieką tych ptaków oraz na odpowiednich zabiegach hodowlanych, w tym reintrodukcji, czyli ponownym wprowadzeniu kuropatw na tereny zajmowane przez nie w przeszłości, na których wyginęły. Obniżenie liczebności kuropatw lub ich całkowite wyginięcie spowodowane zostało m.in. przez zmniejszenie areału śródpolnych enklaw roślinności krzewiastej i nieużytków porośniętych roślinnością nieuprawną, presją drapieżników, a także przez chemizację i mechanizację rolnictwa. Przy takiej liczbie zagrożeń dla kuropatw, pomoc człowieka przy utrzymaniu tego gatunku jest niezbędna. Stąd też działania leśników i myśliwych, próbujące zmienić ten stan rzeczy.

    Program restytucji kuropatw koresponduje z programem „Ożywić pola", realizowanym przez Koła Łowieckie na terenie Nadleśnictwa, w związku z czym myśliwi chętnie przystąpili do współpracy. Wsparcie finansowe w 2013 roku zapewniło Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy Dopiewo oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Dzięki uzyskanym środkom zakupiono 850 kuropatw, które wsiedlono do środowiska, a dokładniej w śródpolne zadrzewienia i na zakrzewione miedze.

       W dalszym ciągu prowadzone będą działania, mające na celu poprawę warunków bytowania kuropatw, czyli sadzenie drzewek niskopiennych i krzewów w remizach i zadrzewieniach śródpolnych, zakup i wykładanie karmy, budowa budek i podsypów, a także redukcja drapieżników (głównie lisów).

        Nadleśnictwo Konstantynowo planuje kontynuację programu w kolejnych latach.