Lista aktualności Lista aktualności

Plan cięć - kolejny etap opracowania Planu Urządzenia Lasu (PUL)

Prace związane z ustalaniem planu cięć w poszczególnych leśnictwach to bardzo ważny etap tworzenia PUL. To czas na wniesienie uwag do proponowanych przez wykonawcę planu wskazówek gospodarczych oraz ich ostateczne zatwierdzenie.

Dokument ten zawiera informacje na temat drzewostanów, w kótrych nalezy prowadzić cięcia w danym terminie oraz dotyczące rocznego rozmiaru pozyskania drewna (etatu cięć).

Ustalanie plau cięć to drugi ważny etap tworzenia plau urządzenia lasu. Pierwszy to:

Terenowa inwentaryzacja w trakcie której dokonywany jest opis taksacyjny lasu, weryfikacja granic wyłączeń taksacyjnych, weryfikacja zapisów powszechnej ewidencji gruntów, zaprojektowanie wskazań gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń.

Drugim etapem tworzenia planu urządzenia lasu są:

Prace kameralne, w tym ustalanie planu cięć obejmują: opracowanie danych pochodzących z inwentaryzacji terenowej, przygotowanie bazy danych do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), obliczenie i określenie etatów użytkowania rębnego i przedrębnego, wykonanie zestawień, tabel i wykazów, sporządzenia mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej oraz wykonanie map analogowych.

Dla Nadleśnictwa Konstantynowo nowu plan urządzenia lasu ustalony zostanie na lata 2018-27.