Asset Publisher Asset Publisher

W dniu 25 października br. w Nadleśnictwie Konstantynowo odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu.

W dniu 25 października br. w Nadleśnictwie Konstantynowo odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Konstantynowo przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, jednostek samorządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2008-2017, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2018-2027. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Konstantynowo.

 

Materiały źródłowe:
http://www.encyklopedialesna.pl/
Instrukcja urządzania lasu cz. I, CILP Warszawa 2012