Asset Publisher Asset Publisher

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Będlewo-Bieczyny (PLH 300039)

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

W piątek 17 listopada odbył się terenowy odbiór Planu Zadań Ochrony (PZO) dla obszaru Natura 2000 Będlewo-Bieczyny (PLH 300039). Jest to kolejny etap tworzenia Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konstantynowo na lata 2018-27. Odbiór terenowy wspomnianego obszaru polegał na weryfkacji stanu siedlisk na poszczególnych powierzchniach wytypowanych do kontroli, które objęte są tym obszarem Natura 2000 Będlewo-Bieczyny. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Konstantynowo.

Czym jest Plan Zadań Ochronnych?

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.

Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, niekiedy Dyrektor Parku Narodowego).

W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.

Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.

Źródło:

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1915/Plany_zadan_ochronnych

http://www.encyklopedialesna.pl