Asset Publisher Asset Publisher

Promocyjne ceny na drewno opałowe S4

Dotyczy wybranych stosów drewna

Decyzja nr  6  / 2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo

z dnia 6.02.2017r.

w sprawie ustalenia ceny detalicznej na drewno opałowe

znak: ZG.805.2.2017

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (tj. Dz. U. z 2015r.., poz. 2100 ze zmianami), §22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP postanawiam, co następuje:

§ 1. Z dniem 6.02.2017r. wprowadzam następujące ceny detaliczne na wybrane stosy drewna opałowe S4:

 

Sortyment

Nazwa

Gatunek

netto za 1m3

brutto za 1 m3

S4

DREWNO OPAŁOWE

Brz, Czm, Kl, Jkl, Jw, Ol, Wz

130,00

140,40

S4

DREWNO OPAŁOWE

Iglaste

105,00

113,40

S4

DREWNO OPAŁOWE

Lp, Os, Tp

80,00

86,40

 

§ 2. Wprowadzone niniejszą decyzją ceny dotyczą drewna pozyskanego kosztem Skarbu Państwa na warunkach loco las ze zrywką.

§ 3. Ceny brutto podane są z podatkiem VAT 8 %.

§ 4. Wykaz drewna objętego niniejszą decyzją znajduje się w załączniku nr 1.

                                                                                                                 Nadleśniczy

                                                                                                                 mgr inż, Wojciech Grześkowiak

Do wiadomości:

Z-ca Nadleśniczego

Leśniczowie - wszyscy

Gł. Księgowy

Inżynier Nadzoru

Dział sprzedaży-marketingu

Straż Leśna

Sekretarz

Dział Księgowości