Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo: Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo:

Powrót

Doposażenie ścieżki edukacyjnej biegnącej w leśnictwie Grzybno na obszarze Natura 2000.

Doposażenie ścieżki edukacyjnej biegnącej w leśnictwie Grzybno na obszarze Natura 2000.

Doposażenie ścieżki edukacyjnej biegnącej w leśnictwie Grzybno na obszarze Natura 2000.

W dniu 28.11.2008 r Nadleśnictwo Konstantynowo reprezentowane przez Pana Nadleśniczego Wojciecha Grześkowiaka, podpisało Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Instytucją Pośredniczącą w realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013 – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działającej w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013,

Reprezentowanym przez:

Przemysława Gonerę – Prezesa Zarządu oraz Jerzego Pucha – Zastępcę Prezesa Zarządu.

 

w ramach:

 

Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze"
Działanie 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody"

Schematu 2 „Budowa infrastruktury na obszarach chronionych (w tym Natura 2000),

oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej"

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Opis przedmiotu projektu:

Doposażenie ścieżki edukacyjnej w 7 kompletów ławo-stołów na 56 miejsc siedzących, 6 kompletów stolików i siedzisk dla 12 osób niepełnosprawnych, 3 drewniane kosze na śmieci oraz 10 tablic edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Postawienie pomieszczenia murowanego z 2 sanitariatami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz natryskiem dla osób prowadzących edukację wraz z budową szamba. Te elementy będą zlokalizowane na końcu ścieżki edukacyjnej mieszczącej się na terenie szkółki leśnej. Na całej długości ścieżki o długości 3 km biegnącej przez tereny leśnictwa Grzybno rozstawiono 20 ponumerowanych słupków dębowych - przystanki. Szczegółowy opis poszczególnych przystanków zawiera się wraz z mapką w folderze informacyjnym opisującym ścieżkę edukacyjną. Ścieżka edukacyjna przebiega przez teren wsi Nowinki.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej ochrony przyrody w tym zagadnień związanych z obszarem Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty. Cel zrealizowano poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej w oparciu o kompleksowe wyposażenie ścieżki w zaplecze informacyjne, sanitarne oraz socjalne. Zrealizowanie projektu spowodowało większe upowszechnienie edukacji przyrodniczo-leśnej wśród społeczeństwa i zwiększenie ilości osób zainteresowanych tego typu formą edukacji. Umożliwiło również korzystanie z oferty w większym zakresie osobom niepełnosprawnym poprzez dostosowanie zaplecza sanitarnego oraz socjalnego. Potrzeba realizacji projektu wynikała z dużego zapotrzebowania społecznego na prowadzenie przez Lasy Państwowe edukacji przyrodniczo-leśnej,  zwłaszcza na obszarach tak cennych jak obszary NATURA 2000. Cel projektu jest zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w celu strategicznym 1 - Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku. Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Cel realizowany przede wszystkim poprzez upowszechnianie edukacji ekologicznej. Projekt jest również komplementarny względem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

Koszt realizacji projektu w znacznym stopniu, bo aż w 70%, został pokryty ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi:  214 486,08 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 107 288,00 PLN

Dofinansowanie Funduszu wynosi: 75 101,60 PLN

 

O postępach i dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować Państwa na stronie internetowej Nadleśnictwa Konstantynowo.

http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat wniosków, WRPO - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności uzyskacie Państwo pod adresami:

 

Adres strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl zakładka FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

adres strony Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI