Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo: Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo:

Powrót

Projekt zakończony - Doposażenie obiektu edukacyjnego na ścieżce edukacyjnej Borówkowy szlak w foto-obrazy o tematyce prac leśnych w Nadleśnictwie Konstantynowo.

Projekt zakończony - Doposażenie obiektu edukacyjnego na ścieżce edukacyjnej Borówkowy szlak w foto-obrazy o tematyce prac leśnych w Nadleśnictwie Konstantynowo.

     Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie świadomości przyrodniczo-leśnej uczestników zajęć, co pozwoli uniknąć w przyszłości konfliktów społecznych. Wynikają one najczęściej z braku wiedzy o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej z zachowaniem biologicznej różnorodności lasu oraz utrzymaniem zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych.
 
Program edukacyjny dotyczy przedstawienia specyfiki prac leśnych, funkcji lasów, zagadnień dotyczących ochrony przyrody i siedlisk leśnych zarówno w przeszłości jak i współcześnie. 
 
Foto-obrazy (20 szt.) są atrakcyjnym uzupełnieniem obiektu edukacyjnego 
i poszerzeniem tematyki już istniejącej na ścieżce edukacyjnej „Borówkowy szlak".
 
Prace leśne ujęte w dynamice na foto-obrazach przedstawiają pracę robotników leśnych 
i maszyn przy pozyskaniu i zrywce drewna, hodowli i ochronie lasu, szkółkarstwie leśnym, ochronie przyrody oraz ochronie siedlisk leśnych.
Foto-obrazy wzbogacone są o opis w języku Braille'a.
 
Biurowiec Nadleśnictwa Konstantynowo, w którym umieszczono foto-obrazy, zlokalizowany jest na początku ścieżki edukacyjnej „Borówkowy szlak" w leśnictwie Grzybno, biegnącej  pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody „Goździk Siny w Grzybnie" a także przez Rogaliński Park Krajobrazowy i obszary Natura 2000: „Rogalińska Dolina Warty" PLH300012; „Ostoja Rogalińska" PLB300017.
 
Obiekt edukacyjny wyposażony jest w parking dla samochodów osobowych 
i autobusów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojazd możliwy jest również pociągiem (odległość od stacji kolejowej PKP Iłowiec – ok. 1km).
 
Oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl oraz profilu społecznościowym Nadleśnictwa Konstantynowo (Facebook).
 
Całkowity koszt brutto przedsięwzięcia wyniósł 11 372,00 zł, w tym koszty kwalifikowane w kwocie 11 372,00 zł, z czego WFOŚiGW w Poznaniu udzielił Nadleśnictwu Konstantynowo dotacji do kwoty ogółem 11 372,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia. 
 
Link do strony Funduszu www.wfosgw.poznan.pl