Lista aktualności Lista aktualności

Nowy operat siedliskowy i opracowanie fitosocjologiczne!

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że otrzymało już nowy Operat siedliskowy oraz Opracowanie fitosocjologiczne przygotowane dla Nadleśnictwa przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Oddział w Poznaniu.

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że otrzymało już nowy Operat siedliskowy oraz Opracowanie fitosocjologiczne przygotowane dla Nadleśnictwa przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  - Oddział w Poznaniu.
 
Co to w ogóle jest Operat siedliskowy czy Opracowanie fitosocjologiczne?
 
Opracowania siedliskowe są tworzone na podstawie znowelizowanej Instrukcji urządzania lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 
 
Przedmiotem prac siedliskowych na obszarach lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia są warunki siedliskowe wyrażone w formie typu siedliskowego lasu (TSL), a w ramach TSL w formie zbiorowiska roślinnego lub siedliska przyrodniczego. Wynikiem prac siedliskowo-gleboznawczych jest sporządzona dokumentacja na potrzeby hodowli lasu oraz planowania urządzeniowego zawierająca propozycje potencjalnych składów drzewostanów pożądanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem celów gospodarczych, wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak również wymagań ochrony przyrody. Skartowane gleby i siedliska leśne służą m.in. do wyznaczania granic wyłączeń, projektowania gospodarczych typów drzewostanów i propozycji sposobów zagospodarowania dla każdego wydzielenia.
 
W celu prawidłowego rozpoznania warunków siedliskowych w każdym nadleśnictwie wykonywane są prace glebowo-siedliskowe. Przyjmuje się, że aktualność opracowań glebowo-siedliskowych wynosi ok. 50 lat, z tym że bardzo często zmiany w środowisku przyrodniczym następują na tyle szybko, ze konieczne jest skrócenie tego okresu między kolejnymi badaniami siedliskowymi. Prace glebowo-siedliskowe sporządza się na ogół przed rozpoczęciem prac urządzeniowych w danym nadleśnictwie.
 
Prace te, wykonywane przez specjalistyczne pracownie siedliskowe, polegają na:
  • Założeniu odpowiedniej liczby powierzchni typologicznych, na których wykonywane są odkrywki glebowe lub wiercenia a także wykonywane zdjęcia fitosocjologiczne.
  • Wykonaniu analiz chemicznych próbek pobranych z odkrywek glebowych.
  • Kartowaniu typów i podtypów gleb oraz siedlisk leśnych. Kartowanie obejmuje szczegółowe wkreślenie na mapy gospodarcze granic zasięgu utworów glebowych i typów siedliskowych lasu.
  • Sporządzenie elaboratu glebowo-siedliskowego opisującego warunki przyrodnicze nadleśnictwa oraz charakterystykę wyróżnionych typów gleb i siedlisk leśnych. Elaborat zawiera również propozycje dotyczące ustalenia najbardziej odpowiednich składów gatunkowych drzewostanów dla wyróżnionych jednostek siedliskowych.
Operaty glebowo-siedliskowe są materiałem źródłowym do tworzenia planu urządzenia lasu.