Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Konstantynowo

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego przy drodze powiatowej Mosina - Czempiń z poziomu chodznika biegnącego od parkingu. Do wejścia prowadzą 2 wypłaszczone stopnie. Wejście boczne do siedziby biurowca znajduje się po stronie wschodniej biurowca, bezpośrednio z poziomu chodnika. Wejście to jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przy budynku. Przed budynkiem znajduje się także droga pożarowa objęta zakazem parkowania. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca specjalnie dla interesantów. Brak jest wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. 

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu nadleśnictwa i dalej na pierwsze piętro biurowca. Drzwi i przejścia w budybku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie  z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze i na piętrze znajdują się toalety (w tym także ta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych). Po budynku można się poruszać z psem asystyującym.

Wśród pracowników biurowych nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia roztrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr 618 137 791 lub e-mailowo na adres konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl