Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o planowaniu realizacji operacji w ramach PROW na lata 2007-2013

Konstantynowo, 11.04.2013r.


Ogłoszenie o planowaniu realizacji operacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 związane
z zapewnieniem możliwości udziału właścicielom lasów
niebędących w zarządzie Nadleśnictwa  położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Konstantynowo


W związku z zamiarem ubiegania się przez Nadleśnictwo Konstantynowo o pomoc finansową w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej *,


Nadleśnictwo Konstantynowo


    W oparciu o zapis §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008r., Nr 103, Poz. 658 z późn. zm. tj. z dnia 26.06.2009 r. Dz. U. z 2009r., Nr 99, Poz. 832, zmianami z dnia 16.07.2010 r. Dz. U. 2010r., Nr 129, Poz. 870 oraz zmianami z dnia 29.12.2011r. Dz. U. z 2011r. Nr 268, Poz. 1587) Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo zapewnienia możliwość udziału właścicielom lasów niebędących w zarządzie Nadleśnictwa, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Konstantynowo (tj. w granicach powiatów: poznańskiego, śremskiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego) w operacji planowanej do realizacji w Schemacie II: "Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Konstantynowo", zgodnie z § 7. ust. 4 punkt 2  Rozporządzenia *.


uprzejmie informuje, iż:

1.    Obszar planowany do realizacji  zadania:
- przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej nr DL9 zlokalizowanej w Leśnictwie Grzybno (Gmina Mosina, obręb ewidencyjny Sowiniec, działki ewidencyjne nr: 83, 76, 124, 125, 53, 118, 88, 72, 64, 117, 115, 129, 63, 131, 133, 77, 120);
- przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej nr DL12 zlokalizowanej w Leśnictwie Grzybno (Gmina Mosina, obręb ewidencyjny Sowiniec, działki ewidencyjne nr: 119, 47, 91, 90, 127, 126; obręb Nowinki, działki ewidencyjne 459, 461, 420, 430);
- przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej nr DL24 zlokalizowanej w Leśnictwie Krajkowo (Gmina Brodnica, obręb ewidencyjny Jaszkowo, działki ewidencyjne nr: 5177, 5174, 5175, 5170, 5171, 5163, 5164, 5155, 5166).
- zakup środków łączności oraz sprzętu i urządzeń do monitorowania lasów w celu ochrony przeciwpożarowej (wieża widokowa – Gmina Mosina-Pożegowo; dostrzegalnia przeciwpożarowa – gmina Brodnica, Leśnictwo Brodniczka, oddział 184a; siedziba Nadleśnictwa Konstantynowo – Konstantynowo 1, 62-053 Pecna).

2.    Zakres kosztów operacji ( zgodnie  § 5.ust. 2 punkt 1,2,3,4  Rozporządzenia) Właściciele lasów mogą uczestniczyć w operacji realizowanej przez Nadleśnictwo w zakresie (bez ponoszenia kosztów):
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe lub dróg leśnych, których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz dróg leśnych wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa;
2) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budowli przeznaczonych do celów ochrony przeciwpożarowej lasów;
3) zakupu środków łączności oraz sprzętu i urządzeń do monitorowania lasów w celu ochrony przeciwpożarowej;
4) wykonania i odnawiania pasów przeciwpożarowych.

3.     Planowany termin rozpoczęcia operacji
- dla drogi DL9, DL12, DL24 – 2014 rok
- monitoring przeciwpożarowy – 2014 rok

4.    Termin przyjmowania zgłoszeń  -  30 dni od dnia publikacji przez Starostwo bądź Gminę.
(Zgodnie  § 7.ust. 6  Rozporządzenia  - Właściciele lasów zgłaszają pisemnie nadleśniczemu zamiar uczestniczenia w operacji nie później niż w terminie 30 dni
od podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji).

5. Wymagane dokumenty właściciela lasu   dołączane do zgłoszenia:
1)    dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem;
2)    wypis z ewidencji gruntów i budynków;
3)    kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującą zgłoszone lasy.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę oraz adres zgłaszającego, informacje o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem i o zakresie kosztów, w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji oraz uzasadnienie udziału w operacji.


*
1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. z 2007 r. nr 94, poz. 1035 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013r. poz. 173).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maj 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. z 2008r., Nr 103, Poz. 658 z późn. zm. tj. z dnia 26.06.2009 r. Dz. U. z 2009r., Nr 99, Poz. 832, zmianami z dnia 16.07.2010 r. Dz. U. 2010r., Nr 129, Poz. 870 oraz zmianami z dnia 29.12.2011r. Dz. U. z 2011r. Nr 268, Poz. 1587), zwane dalej Rozporządzeniem.