Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo na mocy porozumień zawartych  ze Starostwami Powiatowymi  w Śremie, Poznaniu i Kościanie, prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi  własności Skarbu Państwa. Łączna suma nadzorowanych lasów niepaństwowych to 1458 ha.

Właściciele lasów prywatnych maja prawo do:

  • pozyskiwania drewna w posiadanym lesie  zgodnie z zapisami Uproszczonego Planu Urządzania Lasu (upul) lub decyzji Starosty,
  • otrzymywania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lub przebudowy drzewostanu w lasach uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody,
  • prawo do zamiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
  • otrzymywania dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
  • bezpłatnego doradztwa dotyczącego zalesiania i gospodarki leśnej, po uprzednim zwróceniu się z wnioskiem do nadleśniczego,
  • ustanowienia zakazu wstępu do własnego lasu, poprzez oznaczenie lasu tablicą z odpowiednim napisem,
  • występowania do nadleśniczego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach z wnioskiem popartym opinią wójta, o nieodpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej, zgodnie z „upul" lub decyzją „inwentaryzacyjną",
  • finansowania ze środków funduszu leśnego zalesień gruntów prywatnych, realizacji zadrzewieni na tych gruntach i innych prac związanych z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w tych lasach.

Informujemy, że drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega legalizacji!

Świadectwa legalizacji drewna wystawiane są przez leśniczych naszego Nadleśnictwa. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym leśnictwem. Leśniczowie Nadleśnictwa są do państwa dyspozycji pod nr telefonów - Kontakt.