Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obszar terytorialny Nadleśnictwa jest podzielony na dwa obręby leśne. Obręb Podłoziny obejmuje północną i zachodnią część Nadleśnictwa, natomiast obręb Konstantynowo część południową i wschodnią. Na terenie obrębu Podłoziny przeważają siedliska lasowe z głównym udziałem  dębu, brzozy, olszy i jesionu. W lasach obrębu Konstantynowo dominuje sosna. 

Udział siedlisk leśnych

  • 34 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
  • 61 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 5 proc. – olsy i lasy łęgowe, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

  • 67 proc. – sosna
  • 15 proc. – dąb, jesion
  • 5 proc. – brzoza
  • 6 proc. – olsza
  • 7 proc. – pozostałe

 
Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

Drzewostany Nadleśnictwa Konstantynowo odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają drzewostany III i IV klasy wieku, które zajmują 37,92% powierzchni leśnej i zawierają 44,36% miąższości. Znaczący jest również udział drzewostanów w przedziale wiekowym od 81 do 120 lat,które zajmują 23,04% powierzchni i zawierają 31 % miąższości drzewostanów nadleśnictwa.. Udział powierzchniowy drzewostanów ponad 100-letnich wynosi 12,33 % (1465,05 ha). Wyraźny jest niedobór młodszych klas wieku, których udział znacznie wzrośnie po wykonaniu cięć uprzątających w klasie odnowienia.