Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF i ekosystemy reprezentatywne

W związku z posiadanym certyfikatem FSC, Nadleśnictwo Konstantynowo wyznaczyło na swym obszarze lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz strefy ochronne, powierzchnie ochronne i ekosystemy reprezentatywne.
Identyfikację obszarów stanowiących lasy HCVF oparto na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" autorstwa Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska" (dokument dostępny na stronie: pl.fsc.org/standardy-i-publikacje).
Na obszarach wskazanych jako HCVF dopuszczalna jest gospodarka leśna. Działania gospodarcze prowadzone są w taki sposób, aby utrzymać charakterystyczne wartości ochronne tych lasów.
Procedura wyznaczenia lasów HCVF zrealizowana została na podstawie konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
Strefy ochronne, powierzchnie ochronne i ekosystemy reprezentatywne wyznaczono zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej FSC. Strefy ochronne oraz powierzchnie ochronne mogą stanowić powierzchnie nieleśne, jak np. mokradła, powierzchnie otwarte, nieużytki. Ich wyznaczanie ma na celu ochronę bioróżnorodności, cech naturalnych lub specyficznych wartości, nie koniecznie wykluczając prowadzenie działań gospodarczych. Zarządzanie na tych terenach powinno polegać na ochronie czynnej, a nie biernej. Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie pozostawiane bez ingerencji w naturalnym stanie, na tych obszarach nie planuje się żadnych działań gospodarczych (z wyjątkiem zabiegów podnoszących walory przyrodnicze np. usuwanie gatunków obcych).
Procedura wyznaczenia stref ochronnych, powierzchni ochronnych i ekosystemów reprezentatywnych zrealizowana została na podstawie konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
Poniżej zamieszczono pliki zawierające mapy lasów HCVF oraz stref ochronnych, powierzchni ochronnych i ekosystemów reprezentatywnych.