Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu tworzone są na terenach wyróżniających się pod względem krajobrazowym, a także wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
W zasięgu Nadleśnictwa Konstantynowo położone są 2 obszary chronionego krajobrazu.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy. Obszar ten powstał w 1997 roku, obejmuje częściowo teren leśnictwa Więckowice (360,85 ha). Celem ochrony jest dolina rzeki Samy oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu. Obszar ten charakteryzuje się bogatą roślinnością, reprezentującą niemal wszystkie typy zbiorowisk roślinnych regionu. Ponadto jest wartościową ostoją płazów, m.in. traszki zwyczajnej i kumaka nizinnego. Licznie występują tu również bezkręgowce, ptaki oraz ssaki.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Wirynki został wyznaczony w 1998 roku. Położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego obejmując cenne krajobrazowo tereny w obrębie wsi Wiry i Komorniki. Cały obszar zajmuje 100,50 ha, na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo znajduje się tylko jego niewielki fragment (4,75 ha). Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczą, znajdziemy tu wiele wykrotów i martwych drzew będących siedliskiem różnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.