Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe


Parki krajobrazowe, podobnie jak rezerwaty przyrody, zaliczane są do powierzchniowych form ochrony przyrody. Tworzone są ze względu na swój wyjątkowy charakter pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym. Obszary te gwarantują zrównoważoną koegzystencję między człowiekiem a przyrodą.
Na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo położone są fragmenty dwóch parków krajobrazowych.


Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego powstał w 1992 roku w celu ochrony krajobrazu rolniczego z zachowanymi zadrzewieniami śródpolnymi i innymi elementami kulturowymi. Fragment Parku będący w zasięgu działania Nadleśnictwa Konstantynowo obejmuje część Leśnictwa Czempiń o łącznej powierzchni 538,95 ha. Na terenie Parku dominują pola uprawne i łąki, lasy stanowią niespełna 15% obszaru. Najlepiej zachowane fragmenty olsów i łęgów zachowały się wzdłuż niektórych cieków w okolicy Błociszewa. Poza dużym bogactwem świata roślin i zwierząt na uwagę zasługują również cenne obiekty historyczno-kulturowe, jak np. zespół pałacowy z parkiem zabytkowym w Brodnicy, Błociszewie czy Starym Gołębinie.


Rogaliński Park Krajobrazowy powstał w roku 1997. Park położony jest na terenie trzech leśnictw: Brodniczka, Grzybno i Krajkowo, zajmując łącznie 4024,30 ha. Głównym celem Parku jest ochrona doliny rzeki Warty z licznym starorzeczami, łąkami i pastwiskami oraz ochrona jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych. Teren Parku jest miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ochronie podlegają również wartości historyczne z najbardziej znanym obiektem – zespołem pałacowo-parkowym w Rogalinie. Symbolem Rogalińskiego Park Krajobrazowego są Dęby Rogalińskie. Podczas inwentaryzacji w 1994 roku naliczono ich aż 1435, z tego 860 jest pomnikami przyrody. Niestety wiele z tych dębów jest w nie najlepszym stanie zdrowotnym, gdyż zasiedlone są przez larwy chronionego gatunku owada – kozioroga dębosza. W Parku utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody: „Goździk Siny w Grzybnie" i „Krajkowo", które leżą na gruntach Nadleśnictwa Konstantynowo.