Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

 

Rezerwaty przyrody stanowią jedną z najważniejszych powierzchniowych form ochrony przyrody. Zgodnie z definicją zawartą w „Ustawie o ochronie przyrody" rezerwat obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub krajobrazowymi.

Na obszarze Nadleśnictwa Konstantynowo znajdują się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 189,39 ha.

Rezerwat „Krajkowo" to jeden z największych rezerwatów w Wielkopolsce. Położony jest w Leśnictwie Krajkowo, zajmując 165,31 ha. Rezerwat ten został utworzony w 1958 r. w celu ochrony krajobrazu starorzeczy Warty oraz łęgów nadwarciańskich (rezerwat krajobrazowy). W rezerwacie występuje ogromna różnorodność zbiorowisk roślinnych unikatowych w skali regionu. Ze względu na rozległe tereny, mozaikę łąk, lasów i bagien rezerwat ten stanowi doskonałą ostoję licznych gatunków zwierząt. Zliczono tutaj aż 115 gatunków ptaków. Miłośnicy przyrody mogą zaobserwować szybujące nad rezerwatem czaple siwe, kormorany czarne i błotniaki stawowe. Lęgi wyprowadzają tu m.in.  żurawie, krogulce i dzięcioły średnie. Spotkać również można przelatujące czaple białe, bociany czarne i bieliki. Oprócz ptaków żyją tu również inne zwierzęta, w tym chronione, np. bóbr europejski,  pachnica dębowa i kozioróg dębosz.

Rezerwat „Goździk Siny w Grzybnie" został utworzony w 1964 r. w Leśnictwie Grzybno, początkowo zajmując obszar 3,54 ha. W roku 2002 został powiększony do 16,35 ha. Jest to rezerwat florystyczny chroniący stanowisko goździka sinego oraz fragment boru sosnowego na wydmie. Goździk siny, któremu rezerwat zawdzięcza swą nazwę, według Czerwonej Listy Roślin i Grzybów w Polsce jest gatunkiem krytycznie zagrożonym. Występuje on tylko na kilku stanowiskach w Wielkopolsce i na Śląsku. Na przełomie maja i czerwca zakwita. Można wtedy podziwiać jego różowe, przyjemnie pachnące kwiaty. Wokół rezerwatu została utworzona otulina o łącznej powierzchni 25,66 ha.

Kolejnym rezerwatem położonym na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo jest rezerwat leśny „Urbanowo".  Rezerwat ten leży w Leśnictwie Woźniki, zajmując powierzchnię 7,73 ha. Utworzony został w 1960 r. w celu ochrony niżowego łęgu jesionowo-olszowego oraz łęgu wiązowo-jesionowego. Na terenie rezerwatu swoje stanowisko ma m.in. kruszczyk szerokolistny oraz żabieniec lancetowaty. Rezerwat stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Liczne ślady żerowania jeleni i dzików świadczą, że gatunki te znajdują w rezerwacie bezpieczne schronienie. W starych dziuplastych drzewach gnieżdżą się m.in. dzięcioły i sikory. Przewrócone martwe drzewa są ostoją dla wielu gatunków bezkręgowców, m.in.  biegaczy gajowych,  wałęsaków leśnych oraz licznych ślimaków.