Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi mogą być zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, m.in. zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, skarpy czy stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.


W Nadleśnictwie Konstantynowo istnieje jeden użytek ekologiczny o powierzchni 8,38 ha, położony w Leśnictwie Czempiń. Użytek ten powstał w roku 2001, przyjmując nazwę „Żabie oczka". Celem ochrony obszaru jest zachowanie wilgotnych, podmokłych i wodnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych. Użytek ten jest siedliskiem wielu płazów, m.in. żaby wodnej, kumaka nizinnego i traszki zwyczajnej.